Colofon

BK-informatie
vakblad voor beeldend kunstenaars
Print magazine: 8 edities per jaar
Online magazine: het hele jaar door

Administratie Stichting BK-informatie
p/a De Cijferkamer
Schoolstraat 2
3171 GX Poortugaal
administratie@bk-info.nl

Abonnee- en financiële zaken
secretariaat@bkinfo.nl

Eerder verschenen nummers
Losse nummers zijn te bestellen via tijdvoortijdschriften.nl à €6,95.

Redactie & Ontwerp
Xandra Nibbeling & Kamiel Verschuren
redactie@bk-info.nl

Redacteuren
Esther Didden (opdrachtgeverschap en openbare ruimte)
Laurien Dumbar (binnen- en buitenland)

Gastredacteur
Kunstenbond (Jet Hootmans)

Bestuur Stichting BK-informatie
Klaas Hoekstra, penningmeester
Cathy Jacob, voorzitter
Sandra Smets, secretaris

Podcast Wat doet dat hier? 
Esther Didden

Marketing en Samenwerkingen
Sannah van Oevelen
06 31768828

Druk
Veldhuis Media

Oplage
7.000

Ontwerp & realisatie website
Buro Ponzo

Advertentieacquisitie
Virtúmedia

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties waar het inhoudelijk niet achter staat te weigeren.

De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en geverifieerd. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste vermeldingen. Niets uit de gedrukte of online uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van boekdruk, fotokopie, microfilms of werk ander medium dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2023

ISSN 0167-3491

© 1979/2023 Stichting BK-informatie, Rotterdam

nl_NL_formalDutch