Weerbare cultuursector essentieel voor herstel

  • beleid & politiek

In het herstel na de coronacrisis kan de culturele en creatieve sector een essentiële rol vervullen: “als banenmotor, als bindmiddel voor de samenleving en als bron van verbeeldingskracht en creativiteit bij grote maatschappelijke vraagstukken”, aldus de raad. Daartoe moet wel de weerbaarheid van de sector worden versterkt. Het advies van de Raad voor Cultuur 'Sterker uit corona; een agenda voor herstel en transitie' schetst wat er nodig is.

Het advies sluit aan op de recent aan de informateur gestuurde investeringsagenda Investeer in cultuur voor iedereen waarin staat dat een verhoging van het rijksbudget voor cultuur structureel met 477 miljoen euro noodzakelijk is voor een optimale benutting van het potentieel van cultuur voor herstel en transitie na corona (zie ook BK-informatie #4-2021). Met het advies stelt de raad een aantal vragen: Hoe kunnen we het momentum van de crisis optimaal benutten om een flinke stap voorwaarts te maken? Hoe versnellen we inspirerende ontwikkelingen uit de afgelopen periode? Hoe voorkomen we dat de oude, gekende praktijk ons straks weer opslokt? Hoe anticiperen we op een weerbaarder en inclusiever culturele toekomst? Hoe investeren we slim in cultuur? Hoe maken we deze sector ook financieel en maatschappelijk aantrekkelijker als werkveld?

De raad noemt met name digitalisering van het aanbod een kansrijke ontwikkeling om cultuur voor een breder publiek toegankelijk te maken. Ook ziet hij mogelijkheden om cultuureducatie beter te verankeren in het onderwijs. Omdat nog onduidelijk is hoe snel en in welke mate publiek zal terugkeren naar culturele activiteiten en welke inspanningen daarvoor nodig zijn, pleit de raad voor een coulant beleid ten aanzien van prestatie-afspraken.

met name digitalisering van het aanbod een kansrijke ontwikkeling om cultuur voor een breder publiek toegankelijk te maken

De raad adviseert drie sporen voor herstel en transformatie van de sector:

  • De schade beperken en herstel versnellen door middel van steun- en herstelpakketten, het stimuleren van heropening van de culturele sector en de verlenging van de subsidieperiode.
  • Noodzakelijke en kansrijke transities helpen versnellen door middel van innovatielabs en overige investeringen en door herziening van de subsidieregelingen en prestatieafspraken.
  • De sector duurzaam versterken door een eigentijdser inrichting van het bestel, een flexibeler en ruimer financieringspalet, het stimuleren van fair practice en het steviger inbedden van cultuureducatie in het onderwijs.

Download het gehele advies Sterker uit Corona

Meer Artikelen

ADVERTENTIES