Rijkscultuurfondsen in de regio

  • publicaties

In de online beschikbare publicatie Rijkscultuurfondsen in de regio geven de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Mondriaan Fonds, toelichting op hun huidige rol en aanpak om alle Nederlanders toegang te bieden tot kunst en cultuur.

Hoe verhouden hun regelingen zich tot lokale en regionale regelingen? In welke mate kunnen de fondsen inspelen op specifieke regionale omstandigheden? Wat hebben de rijkscultuurfondsen de regio te bieden?

De publicatie gaat in op de rol die de rijkscultuurfondsen, waaronder het Mondriaan Fonds, hebben voor een aanzienlijk deel van de kunstenaars en culturele instellingen en hoe zij die rol vervullen. De fondsen hebben een scherpe kijk op nieuwe ontwikkelingen en bewegen tegelijkertijd mee met de politieke en maatschappelijke situatie. Er is sprake van een spanningsveld tussen de behoefte bij makers aan maatwerk en de verplichting voor fondsen om transparante, generieke subsidieregelingen te ontwerpen.

Er is een spanningsveld tussen de behoefte bij makers en de verplichting voor fondsen

De fondsen vinden het van belang, voor de vitaliteit van de cultuursector, dat het bestel open genoeg is om ruimte te bieden aan nieuwe makers uit alle geografische gebieden van het Koninkrijk. Ook de spreiding van instellingen over het hele land wordt geambieerd, maar er moeten ook scherpe keuzes gemaakt worden bij de toekenning van subsidies. In een stad waar meerdere culturele instellingen naast elkaar bestaan, kunnen meer uitgesproken artistieke keuzes worden gemaakt.

Het makersklimaat in grote steden, dat samenhangt met de veelheid aan podia en instellingen en het daarbij horende publiek, laat zich lastig reproduceren buiten een stedelijke context.

Beeldende kunst

Het Mondriaan Fonds maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, uitgevers en opdrachtgevers. Het fonds bedient kunstenaars en curatoren door heel Nederland en ondersteunt beeldende kunst en erfgoed. Bij de makers is er een sterke concentratie in de Randstad, maar hun werk komt overal in Nederland terecht. Bij het beoordelen van artistieke kwaliteit wordt gekeken hoe die zich verhoudt tot de context waarin het werk wordt gemaakt. Daarbij is ook de plek waar het werk wordt gepresenteerd relevant. Het Mondriaan Fonds waarborgt deze weging door gebruik te maken van adviseurs met een brede blik, daarbij hanteert het fonds een quotum: een derde van de adviseurs komt uit, is gevestigd of werkt in een van de landsdelen buiten de Randstad. Sinds 2017 werkt het fonds met vier regiomakelaars die potentiële aanvragers informeren over de mogelijkheden bij het fonds. Ook signaleren ze ontwikkelingen in hun landsdeel. Dit heeft ertoe geleid dat er meer aanvragen en meer adviseurs uit de regio komen.

Download de publicatie Rijkscultuurfondsen in de regio

Meer Artikelen

ADVERTENTIES