Reactie De Zaak Nu op advies BIS 2025-2028

  • beleid & politiek
  • landelijke instellingen

Op 2 april jl. verscheen het advies van de Raad voor Cultuur met betrekking tot de basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028.

Iedere vier jaar adviseert de raad op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon over de komende BIS. De BIS gaat over (voorwaarden voor) financiering van grote cultuurinstellingen, waaronder een aantal presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst en landelijke cultuurfondsen zoals het Mondriaan Fonds. Een en ander kan dus indirect effect hebben op de beroepspraktijk van beeldend kunstenaars.

In BK-informatie nummer 3 van dit jaar schreven we al over het advies en de reactie daarop van Kunsten ‘92. Op 8 mei jl. reageerde ook de Zaak Nu, de belangenvereniging voor Nederlandse presentatie- en postacademische-instellingen voor beeldende kunst. De vereniging vertegenwoordigt alle organisaties en instellingen die zich primair richten op de presentatie, ontwikkeling, productie en onderzoek van(uit) de hedendaagse beeldende kunst.

De organisatie maakt zich zorgen over de timing van het advies

De Zaak Nu is blij met het advies meer ruimte te organiseren in de regelingen van het Mondriaan Fonds om presentatie-instellingen steviger te financieren, de instellingen kunnen zich dan beter richten op het inclusiever en duurzamer maken van hun organisaties en programma, voorwaarden die ook in het advies worden genoemd.

De organisatie maakt zich zorgen over de timing van het advies: “Als de beoordelingskaders pas in het late najaar beschikbaar zijn, wordt de tijd die resteert om plannen bij te stellen erg kort wat onnodige werkdruk oplevert en bovendien de slagingskans negatief kan beïnvloeden.”

Dat er oog is voor een integrale aanpak van de diverse gedragscodes wordt toegejuicht, maar De Zaak Nu ziet dat de codes elkaar soms overlappen en verschillend gewogen worden. Er wordt gevreesd voor toenemende complexiteit bij zowel de aanvraag als de verantwoording. Over de integrale weging van de diverse codes: “Zoals de Raad zelf al constateert zal bij het consequent invoeren van Fair Pay bijvoorbeeld minder geproduceerd kunnen worden waardoor er minder contacturen met het publiek mogelijk zijn en dus een minder omvangrijk publiek bereikt wordt en impact op een andere manier gedefinieerd wordt.”

De Zaak Nu ziet dat de codes elkaar soms overlappen en verschillend gewogen worden

Naast de toegenomen kosten ten gevolge van Fair Pay, zijn ook andere lasten sterk toegenomen. De sector kan deze meerkosten alleen dragen als landelijke, regionale en lokale overheden bijdragen aan de gezamenlijke opgave om de sector wendbaar en weerbaar te maken, aldus De Zaak Nu.

De organisatie is blij met het advies een bedrag van 500.000 euro toe te voegen aan het totale beschikbare budget voor presentatie-instellingen ter verbreding van het publieksbereik en wil graag met de raad in gesprek over het efficiënt inzetten van dit budget.

Zorgen zijn er over de druk van de nieuwe eisen, die bovenop de nog onopgeloste oude zorgen komen: “Tot slot willen we benadrukken dat de sector ook nog steeds te maken heeft met de enorme impact van COVID-19. Medewerkers zijn als gevolg van COVID-19 langdurig ziek of helemaal uitgeschakeld, waardoor veel instellingen nog altijd kampen met serieuze personele problemen. Veel organisaties zijn nu heel druk met het inlopen op het programma, terugwinnen van publiek en zijn zich inhoudelijk aan het voorbereiden op de nieuwe kunstenplanperiode.”

Meer Artikelen

ADVERTENTIES