Kunst en cultuur in tijden van Corona

 • beleid & politiek
 • financiering

Op deze pagina vindt u een regelmatige update van maatregelen en mogelijkheden n.a.v. de coronacrisis voor werkenden in kunst en cultuur op (laatste update: 11 mei).

De coronacrisis zorgt voor veel stress en onrust in alle sectoren van onze samenleving, en zeker ook in de cultuursector, een ‘kanariepietje in de koolmijn’ van de samenleving. Sinds 13 maart, de 1e dag van de coronamaatregelen zijn overheid, organisaties en groepen bezig met lobbyen en maatregelen opstellen. Deze schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond en worden geregeld bijgesteld.

Hieronder volgt een opsomming van informatie en maatregelen die van belang kunnen zijn voor beeldend kunstenaars en andere werkenden in kunst en cultuur. We proberen zo compleet mogelijk te zijn. Let echter op: de onderstaande informatie is bijgewerkt tot half april. Belangrijke informatie van na 15 april vindt u op onze website.

Overheidsmaatregelen

Beeldend kunstenaars kunnen aanspraak doen op een aantal maatregelen van het rijk. We geven een opsomming.

 • Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): via de eigen gemeente
 • Uitstel van belastingbetaling: belastingdienst.nl/coronavirus
 • Verlaging invorderingsrente: automatisch
 • Verlaging belastingrentes: automatisch
 • Wijziging voorlopige aanslag: via de zakelijke belastingaangifte

Er is ook een aantal maatregelen ter versoepeling van kredieten. Of beeldend kunstenaars daarvoor in aanmerking kunnen komen is onduidelijk.

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl en belastingdienst.nl

Maatregelen OCW

Op 15 april maakte het kabinet bekend dat 300 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de cultuursector. Deze steun is bedoeld voor “culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector”, die op deze manier in staat moeten worden gesteld te investeren in het komende seizoen. De minister verwacht dat door deze maatregel de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, na de crisis weer op gang komt.

Dit pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op de eerdere maatregelen en is opgebouwd uit vier onderdelen:

 1. Geld wordt ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen in de basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door een van de zes rijkscultuurfondsen.
 2. Het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
 3. De zes rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen.
 4. De leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd zodat cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries terecht kunnen bij Cultuur+Ondernemen.

Op 8 mei is in de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen.

ocw.nl

Boekmanstichting

De Boekmanstichting houdt de ontwikkelingen van dag tot dag bij.

boekman.nl

Compendium

Het Compendium of Cultural Policies and Trends is een overzicht gestart met informatie over de gevolgen van het virus in verschillende Europese landen. Dit overzicht wordt doorlopend bijgewerkt en aangevuld. Ook verzamelt de organisatie online culturele initiatieven die te maken hebben met de coronacrisis.

culturalpolicies.net/covid-19

Cultuur + Ondernemen

Op de website worden de meest gestelde vragen met betrekking tot cultuur en ondernemen in deze coronacrisis en de antwoorden gebundeld.

cultuur-ondernemen.nl 

DutchCulture

DutchCulture verzamelt informatie over de consequenties voor internationale culturele samenwerking. Ook kan je er terecht om vragen te stellen of antwoorden op vragen te vinden in de lijst veelgestelde vragen.

Dutchculture.nl

Fonds Kwadraat

Om kunstenaars en ontwerpers tegemoet te komen in deze onzekere tijd heeft Fonds Kwadraat de aflossingen van de rentevrije leningen per direct vijf maanden opgeschort.

Fondskwadraat.nl

Gemeenten (TOZO)

Omdat veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten derven ondersteunt het kabinet hen met een tijdelijke regeling (TOZO), tot en met augustus 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Kijk op de website van uw gemeente voor de uitvoering van deze regeling.

Het Ministerie van SZW vraagt zzp’ers die nog over voldoende financiële reserves beschikken te wachten met een aanvraag. Hierdoor worden gemeenten minder belast.

Op www.imk.nl is na te gaan wie in aanmerking komt, de website geeft aan het eind meteen de organisatie die voor de betreffende gemeente de regeling uitvoert. Er wordt wel om een e-mailadres en telefoonnummer gevraagd.

Er zijn 2 vormen mogelijk in de tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO):

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning aangevuld tot aan het sociaal minimum;
 • Een lening voor bedrijfskapitaal.

De TOZO geldt voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. Je kunt dus wanneer je nu nog voldoende winst behaalt, besluiten om pas 31 mei de TOZO aan te vragen. Die geldt dan tot 31 augustus. De TOZO wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont.

Je kan verzoeken aan de gemeente om de regeling met terugwerkende kracht te laten gelden vanaf 1 maart 2020.

TOZO krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Zie ook de uitgebreide informatie op de website van de Kunstenbond

Kunsten ‘92

Kunsten ’92 houdt, in een breed samenwerkingsverband, nauw contact met het ministerie van OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele en creatieve sector. De stand van zaken wordt bijgehouden op hun website.

kunsten92.nl

Kunstenbond

De Kunstenbond heeft een speciale en zeer informatieve coronasectie ingericht op hun website. Met informatie over financiën, rechtshulp, de acties die de bond onderneemt, etc.

Taskforce

Kunsten ’92 richtte een taskforce op samen met de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur. De taskforce heeft als taak het in samenspraak met de diverse partijen de sectorspecifieke problematiek beschrijven, de schade op de kortere en de langere termijn inventariseren en voorstellen ontwikkelen voor ondersteuning van de cultuursector.

Meldpunt

Ook kun je bij Kunstenbond je inkomensverlies melden. De Kunstenbond is in gesprek met de overheid en met Kamerleden, om te kijken welke landelijke en gemeentelijke regelingen, zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), kunnen worden verruimd voor zzp’ers in de cultuursector. Hiertoe kunnen ze informatie uit het veld goed gebruiken. Daarnaast is er een meldpunt Unfair Practice. Kunstenbond opende deze samen de Creatieve Coalitie (36 organisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector).

kunstenbond.nl

Mondriaan Fonds

Het fonds heeft op zijn website een lijst met veel gestelde vragen opgesteld omtrent (lopende) aanvragen. Vragen die er niet bijstaan kunnen per mail worden gesteld.

Het Mondriaan Fonds betracht coulance op het gebied van na te komen verplichtingen.

Ook als een project niet doorgaat kan toegezegde financiering doorgaan, mits alle betrokken partijen die begroot zijn ook worden betaald, ook als een bijdrage door hen niet geleverd kan worden.

Aanvragers krijgen de ruimte om in te kunnen spelen op de veranderingen rond de uitwerking, ontwikkeling, realisatie en presentatie van projecten. Daarbij kijkt het fonds ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting.

Voor de aanvragen die nog moeten worden voorgelegd aan één van de commissies geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Het fonds benadrukt dat het zin heeft om ook nu een aanvraag in te dienen. Ook hier geldt dat de mogelijke invloed van het coronavirus op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Wel is een aantal aanvraagrondes in verband met de coronacrisis aangepast. Kijk hiervoor op de website van het Mondriaan Fonds .

mondriaanfonds.nl

Platform BK

Ook Platform BK zet zich in voor kunstenaars door te informeren en te lobbyen.

PlatformBK.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kunstenaars kunnen helaas geen gebruik maken de mogelijkheid een aanvraag te doen voor eenmalige extra tegemoetkoming voor ondernemers. De vraag is of dit voor kunstenaars zal wijzigen. Houd voor actuele informatie de website van de RVO in de gaten.

rvo.nl

Meer Artikelen

#watdoetdathier

 • Sleutelwerken

Het jubileumproject Sleutelwerken vervolgt zijn weg met de hashtag #watdoetdathier,…

Online kunst kijken en luisteren

Nu de musea en presentatie-instellingen tijdelijk zijn gesloten en we zoveel binnen…

Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

 • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo…

Sleutelwerken.nl

 • Sleutelwerken

Voor ons jubileumproject reed Ingrid Fijen door Nederland om foto's te maken…

ADVERTENTIES