De kracht van creativiteit

  • beleid & politiek

Op 4 november jl. verscheen de Meerjarenbrief Cultuur van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media). In deze brief, met als titel De kracht van creativiteit, zet de staatssecretaris uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord wil inzetten.

Bovenop het bestaande cultuurbudget van 1 miljard euro, investeert het kabinet voor de periode 2023-2025 jaarlijks 170 miljoen euro in het versterken van de sector. Dat geld wordt ingezet langs vijf lijnen.

1. Versterken positie professionals in de sector

Om bij te dragen aan een betere beloning is de komende twee jaar komt 19,1 miljoen euro per jaar beschikbaar, en vanaf 2025 structureel 34,1 miljoen euro. Van de sector zelf verwacht de staatssecretaris dat ze tot eerlijke afspraken komen op plekken waar dat nu nog niet zo is. Er wordt eveneens geïnvesteerd in kansen voor startende makers via de cultuurfondsen en via speciale programma’s voor bijvoorbeeld talentontwikkeling.

2. Inzet creativiteit maatschappelijke vraagstukken

Op dit moment wordt de creativiteit van bijvoorbeeld ontwerpers nog te weinig benut bij de grote maatschappelijke opgaven van dit moment, zoals de energietransitie. Op kleine schaal zijn er genoeg voorbeelden van modeontwerpers die gerecycled plastic gebruiken voor kledingstukken, of architecten die volledig duurzaam bouwen. De staatssecretaris investeert daarom in ‘ontwerpend onderzoek’, zodat ontwerp beter en breder kan worden ingezet. Hiermee wil ze de methodieken van ontwerpend onderzoek verder ontwikkelen en de toepassing ervan stimuleren bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

3. Toegankelijkheid

Iedereen die dat wil moet kunnen deelnemen aan cultuur – zeker ook jongeren. Het kabinet investeert extra in toegankelijkheid, om zowel zichtbare als onzichtbare drempels weg te nemen, en om diversiteit te bevorderen.

4. Digitalisering

Digitalisering biedt grote kansen voor het maken en presenteren van kunst en voor het bereiken van een groter en nieuw publiek. Het kabinet maakt geld vrij om makers te helpen het meeste te halen uit de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door te investeren in infrastructuur en innovatie, en door kennisdeling te stimuleren.

5. Erfgoed

Er is extra geld voor subsidieregelingen om monumenten in stand te houden, met bijzondere aandacht voor het Caribisch deel van het koninkrijk. De staatssecretaris stelt opnieuw geld beschikbaar voor de Erfgoeddeal. Daarnaast draagt het kabinet bij aan een Nationaal Historisch Museum en aan een Nationaal Slavernijmuseum.

Meerjarenbrief De kracht van creativiteit

Meer Artikelen

ADVERTENTIES