Cultuur in de provinciale akkoorden

  • provincies & gemeenten

Onlangs maakte Platform 31 een uitgebreide analyse van de provinciale bestuursakkoorden, in negen thema’s waarvan één thema cultuur was. Onderstaand een korte weergave van enkele bevindingen op het gebied van het thema cultuur.

Wat opvalt is dat er in de akkoorden minder aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen cultuur en economie. Verder lijken de provinciale akkoorden niet per se goed nieuws voor liefhebbers van meer alternatieve of artistieke vormen van kunst en cultuur, aldus Platform 31. Terwijl themamusea volop worden ondersteund, zet bijvoorbeeld de provincie Flevoland zich niet in voor de komst van een kunstmuseum in Almere. Ook is er weinig

tot geen aandacht voor het perspectief van onafhankelijke, progressieve kunstenaars of kunstcollectieven. Uitzonderingen zijn Zeeland en Groningen. Zeeland geeft aan het belangrijk te vinden dat uitvoerende kunstenaars een reële vergoeding voor hun werk krijgen. Groningen vindt dat makers van kunst en cultuur een eerlijke beloning verdienen, waarbij het waarde hecht aan diversiteit.

Toegankelijkheid

De provincies benadrukken vooral dat cultuur laagdrempelig, bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Flevoland kondigt aan dit te gaan bevorderen via het onderwijs en in de verdeling van de beschikbare subsidies, die gelijkelijk worden verdeeld over stad en platteland. In Limburg ambieert men een “gebalanceerde culturele infrastructuur” over de gehele provincie

en Noord-Brabant vraagt cultuurmakers om aanbod te ontwikkelen dat past bij meerdere diverse groepen uit de samenleving. Noord-Brabant wil bovendien kunstenaars vaker betrekken om creatief mee te denken over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In meerdere akkoorden wordt opgemerkt dat het verbinden van stad en platteland één van de doelstellingen is van het cultuurbeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor Overijssel, waar men waarde hecht aan mogelijkheden voor ontmoeting, vooral ook tussen mensen met verschillende meningen, ideeën en waarden.

Erfgoed

De komende jaren wordt er zoveel mogelijk ingezet op het beschermen en toegankelijk maken van erfgoed. Monumenten worden gerestaureerd of krijgen een nieuwe bestemming. Sommige provincies zijn zich bewust dat dit kosten met zich meebrengt en dat er sprake is van budgettaire beperkingen. Zo komt Zeeland met een kwaliteitsimpuls voor erfgoed, maar realiseert zich dat het onmogelijk is om alle erfgoed in stand te houden. Dat laatste geldt ook voor Drenthe. Limburg kondigt lobbyactiviteiten aan richting het Rijk “voor een eerlijke verdeling van landelijke cultuursubsidies en de bekostiging van het Bonnefantenmuseum als rijksmuseum”.

Cultuureducatie

Zowel Zuid-Holland als Gelderland zetten in op het behoud van bibliotheken, specifiek in kleinere gemeenten met een beperkt aanbod. Flevoland geeft aan de ondersteuning van bibliotheken belangrijk te vinden om de laaggeletterdheid terug te dringen. Het nieuwe Brabantse bestuur benadrukt dat Brabantse bibliotheken steeds belangrijker worden en zet in op extra ondersteuning voor de bibliotheeksector. Ook cultuureducatie op scholen krijgt extra aandacht, maar hoe is vaak onduidelijk, de provincie voert actieve lobby richting het Rijk. Vooral provincies die in de tijd van de VOC en de slavenhandel een prominente rol speelden, besteden aandacht aan de herdenking van dit verleden. Zo wil Zeeland inzetten op een kenniscentrum rondom het slavernijverleden en nam Noord-Holland het initiatief voor Keti Koti-dialoogtafels.

Downloads

Download hier de analyse van platform 31

Ook Berenschot analyseerde de provinciale coalitieakkoorden. Download hier de analyse van Berenschot

Meer Artikelen

ADVERTENTIES