Cultuur in de college-akkoorden

 • beleid & politiek

Onlangs stemden we voor de gemeenteraad. Traditiegetrouw stuurde Kunsten ’92 (dit keer i.s.m. de Federatie Creatieve Industrie) enkele weken voor de verkiezingen aan alle gemeenten een handreiking om cultuur te verankeren in de college-akkoorden.

De handreiking gaat in op de vraag welke afspraken een gemeente kan maken om de (lokale) culturele en creatieve sector wendbaar en weerbaarder te maken en hoe cultuur waardevolle bijdragen kan (blijven) leveren aan belangrijke beleidsdomeinen, zoals sociale cohesie en inclusie, gezondheid en zorg, klimaat en duurzaamheid, en de ruimtelijke opgave.

“Cultuur is essentieel voor gemeenten, maar gemeenten zijn ook essentieel voor cultuur: ze zijn de grootste cultuursubsidiënten, en spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol om te zorgen dat de lokale cultuursector kan blijven bloeien.”

Per onderwerp zet de handreiking uiteen wat de sector kan bij- dragen aan deze opgave, wat men zelf kan doen, en er worden voorbeelden gegeven. Ook wordt ingegaan op de New Creative Deal, die Kunsten’ 92 en de Federatie Creatieve Industrie in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen hebben opgesteld: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel en vernieuwing van de sector dat ook aanknopingspunten biedt voor de lokale politiek. Onderstaand enkele punten uit de concrete aanbevelingen die de handreiking geeft:

 • Stel samen met makers en andere werkenden in de sector een plan op voor herstel en transitie, gericht op verankering, innovatie en duurzame versterking.
 • Creëer een loket voor ongezochte oplossingen (unsolicited proposals).
 • Match PPO-aanvragen (regeling Permanente Professionele Ontwikkeling) van zzp’ers in uw gemeente.
 • Stel een loket in om bijzondere steun te verlenen aan zzp’ers.
 • Maak cultuur onderdeel van een integraal sociaal en armoedebeleid.
 • Geef kunstenaars en creatieven de ruimte om complexe maatschappelijke vraagstukken te adresseren en bespreekbaar te maken.
 • Breng de economische impact van de sector in kaart en geef de sector een stevige positie in het economische beleid.
 • Zet cultuurorganisaties, kunstenaars en creatieven preventief in bij jeugd- en ouderenzorg.
 • Gedraag u als een voorbeeldige en innovatieve opdrachtgever. Laat de ontwerpende, agenderende en creatieve kracht van lokale makers en creatieve organisaties bij- dragen aan de aanpak van gemeentelijke maatschappelijke en fysieke opgaven.
 • Stel een loket in voor subsidies/ leenfaciliteiten voor culturele organisaties en cultureel ondernemers en makers. 

De volledig tekst vindt u hier: Cultuur in de Collegeakkoorden 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES