Cultuur en politiek in Rotterdam

  • beleid & politiek
  • provincies & gemeenten

Over het wel en wee van adviesorgaan versus politiek in Rotterdam

C C C

Op 31 mei kondigde de Rotterdamse wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme, Said Kasmi aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) per 1 januari 2023 op te heffen.

De RRKC laat in zijn antwoordt weten dat dit besluit op ondeugdelijke gronden is genomen en bestuurlijk op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en roept op het besluit van het vorige college van B&W te heroverwegen vanwege de ingrijpende en verstrekkende gevolgen die het heeft voor de onafhankelijkheid van cultuuradvies in Rotterdam, terwijl het een algemeen geldend principe is dat de politiek niet oordeelt over kunst en cultuur, en zich beperkt tot het scheppen van de juiste voorwaarden voor een bloeiend cultureel leven.

Een tweede bezwaar van de RRKC betreft de evaluatie waarop het besluit van de wethouder is gebaseerd. Dat besluit is grotendeels gebaseerd op de evaluatie van de RRKC over de periode 2017- 2020, die bestaat uit het opleveren van een rapport door het organisatieadviesbureau Rijnconsult. Bij de totstandkoming is afgeweken van de gebruikelijke procedure van evaluatie en het rapport zelf lijkt gekleurd en een bepaalde richting in te sturen. In het besluit van de wethouder ontbreekt verder de zorg voor de nieuwe cultuurplanprocedure, aldus de RRKC.

De RRKC stelt voor om gezamenlijk een nieuw onderzoek te laten doen naar een voor alle partijen – gemeente, gemeenteraad, sector en adviesraad – passende structuur en roept op om het besluit van het vorige college (inmiddels is het nieuwe college aangetreden met dezelfde cultuurwethouder – red.) te heroverwegen. De uitkomst van de discussie in de Rotterdamse gemeenteraad was op het moment van het ter perse gaan van deze BK-informatie nog niet bekend.

Online aanvulling
Op 28 juni 2022 hebben het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam besloten om de subsidieverlening aan de Rotterdamse Kunststichting per 1 januari 2023 stop te zetten. De RKS kan zich hier niet mee verenigen en heeft daarom op 14 juli de rechtbank Rotterdam verzocht om het besluit te schorsen tot duidelijk is of het besluit juridisch stand kan houden.

Meer informatie

Reacties van de RRKC

Analyse Cultureel Persbureau

Analyse Vers Beton

Brief Rotterdamse college van B&W

Collegebrief over Evaluatie rapportage RRKC 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES