Convenanten stedelijke cultuurregio’s

  • provincies & gemeenten

In aanloop naar de cultuurperiode 2021-2024 zijn op initiatief van steden en provincies vijftien stedelijke regio’s gevormd. Zij hebben profielen opgesteld over hun ambities voor het cultuurbeleid in de eigen regio. De minister heeft deze profielen gebruikt bij het vormgeven van het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. De samenwerking voor de periode 2021-2024 is vast- gelegd in convenanten met de cultuurregio’s: afspraken over de culturele basisinfrastructuur (BIS), cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes en toezicht op erfgoed. Ook zijn er regio-specifieke afspraken gemaakt.

C C C

Uit de profielen zijn proeftuinen voortgekomen, om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Ook worden op dit moment in zes provincies vernieuwende projecten ondersteund met een matchingsregeling (financiering vanuit zowel de provincie als het Rijk). Zo worden ook initiatieven mogelijk die nog niet rijp genoeg zijn voor financiering via de basisinfrastructuur of via de zes cultuurfondsen.

De stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn, zijn: BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, Limburg en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt. 

BrabantStad

Afspraken zijn gemaakt waarin onder meer de inzet voor het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ zijn bekrachtigd. Binnen dat programma is er extra aandacht voor onder meer kansengelijkheid en mogelijkheden voor het voortgezet onder-wijs en het mbo. De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie krijgen extra aandacht en ook cultureel erfgoed wordt in het convenant afzonderlijk genoemd. Zowel OCW als de BrabantStad-partners zetten zich in om de subsidies aan culturele instellingen voor de periode 2021 tot en met 2024 niet te verlagen. 

Flevoland

De afspraken met Flevoland richten zich de komende jaren op cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie. Het Rijk heeft besloten om jaarlijks 330.000 euro te investeren in de ontwikkeling van de Flevolandse culturele infrastructuur. Over een aantal jaren moet in Almere een nieuw Kunstmuseum haar deuren openen waar de Flevolandse landschapskunstcollectie deel van uitmaakt. Volgend jaar opent een kunstpaviljoen als eerste onderdeel van het museum op het Floriade terrein. 

Stedendriehoek

De Stedendriehoek is een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In het cultuurconvenant met OCW omarmt de regio haar bijzondere geografische ligging (Veluwe, IJsselvallei) en zet in op samenwerking binnen en buiten haar grenzen. “Regio Stedendriehoek gaat met de betrokken overheden, inclusief OCW, in gesprek over het verder vormen van een verbindende zone tussen Oost en West Nederland.” 

We the North

In We the North werken de provincies Drenthe, Groningen, Fries- land en de gemeenten Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden met elkaar samen. De komende periode wil We the North samen met OCW verder werken aan het versterken van de noordelijke culturele infrastructuur. Naast de onderwerpen die in alle convenanten staan, is in het convenant vastgelegd dat men wil komen tot een agenda om gezamenlijk de kwaliteit van de noordelijke cultuursector verder te ontwikkelen. We the North zal zich richten op het consolideren van de winst van 2017-2020 en wil daar-naast het Noorden (inter)nationaal op de kaart zetten. Met het vierjarige experimenteerprogramma richtte We the North zich vooral op talentontwikkeling waarbij talenten uit het noorden op het gebied van theater, dans, popmuziek en beeldende kunst een goede start van hun loopbaan kunnen maken. 

Zeeland

De stedelijke cultuurregio Zeeland heeft in het convenant 2021- 2024 afspraken gemaakt met OCW over de matchingsregeling ‘verbreding en vernieuwing’. Daarnaast is er veel aandacht voor het stimuleren van culturele uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen. Ook de ambitie van Gent om zich in 2030 te kandideren als Culturele hoofdstad van Europa wordt bij dit onder- zoek betrokken. Ook is vastgelegd dat de Vleeshal en het Zeeuws Museum van (inter)nationale betekenis zijn en tot de culturele basisinfrastructuur behoren. Tijdens de looptijd van het convenant investeert het Rijk jaarlijks 745.000 in deze instellingen, de provincie doet daar nog eens 2.743.000 bij. 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES