• Cultuur in de provinciale akkoorden

  Cultuur in de provinciale akkoorden

  Onlangs maakte Platform 31 een uitgebreide analyse van de provinciale bestuursakkoorden, in negen thema’s waarvan één thema cultuur was. Onderstaand een korte weergave van enkele bevindingen op het gebied van het thema cultuur.

 • Compensatie door gemeenten niet toereikend

  Uit een rondvraag van de ‘Taskforce culturele en creatieve sector’ begin dit jaar bleek dat slechts een kwart van de bevraagde gemeenten een energiecompensatieregeling voor culturele instellingen had en dat de indexatie van subsidies voor de sector gemiddeld genomen vrij laag was.

 • Impulsgelden Brabant stopt

  Impulsgelden Brabant stopt

  De Provincie Noord-Brabant stopt na 2023 met het impulsgeldenprogramma.

 • Steun aan cultuur blijft hangen

  Gemeenten krijgen vanaf dit jaar 300 miljoen euro extra indexatie van het kabinet om maatschappelijke en culturele organisaties te compenseren voor gestegen kosten vanaf 2022. Deze wordt echter nog niet of nauwelijks ingezet, zo blijkt uit een rondgang van de Taskforce culturele en creatieve sector bij twintig grote en middelgrote gemeenten.

 • Cultuurmonitor Gelderland

  Cultuurmonitor Gelderland

  In december 2022 verscheen de eerste editie van de Cultuurmonitor Gelderland. De monitor duidt de waarde van cultuur in Gelderland en toont zowel hoe de cultuursector in Gelderland er op dit moment voorstaat als veranderingen door de tijd. Verder maakt de monitor het mogelijk de cijfers van Gelderland te vergelijken met landelijke cijfers en die…

 • Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur opgeheven

  Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur opgeheven

  Vanaf 1 januari 2023 is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur opgeheven.

 • Regionale Cultuurmonitor

  Regionale Cultuurmonitor

  Met de Regionale Cultuurmonitor ontsluiten de Boekmanstichting en Atlas Research ruim zeventig indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in de provincies. De monitor, met cijfers uit 2019, maakt het mogelijk om de provincies onderling te vergelijken en laat zien waarin zij zich onderscheiden en waar kansen of uitdagingen liggen.

 • Nieuw steunpunt voor beeldend kunstenaars en vormgevers in Friesland 

  Heb je als beeldend kunstenaar of vormgever in Friesland vragen over je eigen praktijk? Wil je schakelen met andere kunstenaars? Of ben je op zoek naar interessante workshops om je eigen praktijk te ontwikkelen? Sinds kort is er bij Keunstwurk een Steunpunt Beeldende Kunst om je verder te helpen. Het biedt ondersteuning aan de hand van vier pijlers:…

 • Cultuurmonitor Zeeland

  Cultuurmonitor Zeeland

  De Provincie Zeeland heeft de intentie om een meerjarige monitor op te zetten die de culturele sector in de provincie in beeld brengt. Een eerste stap op weg naar de realisatie daarvan is een nulmeting waarbij zowel de bestaande kennisbehoefte als de beschikbare gegevens worden geïnventariseerd. De nulmeting werd uitgevoerd door de Boekmanstichting. 

 • Cultuur en politiek in Rotterdam

  Over het wel en wee van adviesorgaan versus politiek in Rotterdam

 • Corona, cultuur en gemeenten

  Corona, cultuur en gemeenten

  Onderzoeksbureau Berenschot stelde in samenwerking met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een digitale informatiegids samen: Corona, cultuur en gemeenten deel 2.

 • Sociale veiligheid in Rotterdamse cultuursector

  De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) publiceerde begin maart zijn advies ‘Ongehoord geluid’, waarin aandacht wordt gevraagd voor sociale veiligheid in het Rotterdamse culturele veld.

 • Gemeente Groningen verlengt steun aan culturele sector

  Het college van B&W van de gemeente Groningen besloot half februari om opnieuw culturele instellingen, ondernemers, zzp’ers en amateurkunst financieel te steunen. Met ruim twee miljoen euro wordt het tweede steunpakket Cultuur verlengd tot en met de eerste helft van 2022.

 • Gemeente Groningen verlengt steun aan culturele sector

  Het college van B&W van de gemeente Groningen besloot half februari om opnieuw culturele instellingen, ondernemers, zzp’ers en amateurkunst financieel te steunen. Met ruim twee miljoen euro wordt het tweede steunpakket Cultuur verlengd tot en met de eerste helft van 2022.

 • Evaluatie totstandkoming Kunstenplan Amsterdam

  Enkele conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Kunstenplan 21-24. Totstandkoming en integraliteit’.

 • Herstel land art Flevoland

  Herstel land art Flevoland

  Provinciale Staten van Flevoland stelt 500.000 euro beschikbaar voor herstel de vier oudste landschapskunstwerken in Flevoland: De Groene Kathedraal, Aardzee, de omgeving van het Observatorium en Sea Level. De restauratiewerkzaamheden starten zo snel mogelijk.

 • Extra impulsgelden in Brabant

  De provincie Brabant heeft eenmalig de provinciale Impulsgelden verhoogt.

 • Steun voor cultuur in Noord-Holland

  De provincie Noord-Holland en haar gemeenten steunen 46 culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 4,4 miljoen euro

 • Een sociale leefomgeving als gezonde leefomgeving

  De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Rijksbouwmeester publiceerden half juli een verkenning met eerste bouwstenen om “meer ruimte te maken voor ontmoeting”, in aanloop naar een beleidsadvies later dit jaar.

 • Convenanten stedelijke cultuurregio’s

  In aanloop naar de cultuurperiode 2021-2024 zijn op initiatief van steden en provincies vijftien stedelijke regio’s gevormd. Zij hebben profielen opgesteld over hun ambities voor het cultuurbeleid in de eigen regio. De minister heeft deze profielen gebruikt bij het vormgeven van het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. De samenwerking voor de periode 2021-2024 is vast-…

 • Impulsgelden Noord-Brabant

  De provincie Noord-Brabant steunt 24 Brabantse culturele initiatieven in totaal een kleine € 9,7 miljoen. De financiering komt uit het impulsgeldenprogramma waarmee de provincie initiatieven stimuleert om een impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

 • adviesplatform voor kunstinstellingen

  adviesplatform voor kunstinstellingen

  Amsterdamse Kunstraad en AFK lanceren financieel adviesplatform voor kunstinstellingen.

 • Convenanten met stedelijke cultuurregio’s

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost. In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland.

 • Ondersteuning voor makers in enkele gemeenten

  Ondersteuning voor makers in enkele gemeenten

  In verschillende Nederlandse gemeenten zijn coronamaatregelen genomen om specifiek de professionele makers te ondersteunen. We verzamelden enkele voorbeelden.

 • Rotterdamse advies over corona & cultuur

  Rotterdamse advies over corona & cultuur

  De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht op 9 februari jl. een advies uit aan het college van B&W en de Rotterdamse culturele sector over de lange- en korte termijnveranderingen en -interventies die nodig zijn om de Rotterdamse sector sterker uit de coronacrisis te laten komen.

 • Bezuiniging op cultuur in Brabant

  Begin februari werd bekend dat de in Brabant aangekondigde bezuinigingen op de cultuursector kunnen rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

 • Gemeentelijke kunst- en cultuuradviezen

  In veel gemeenten en provincies zijn het afgelopen voorjaar de adviezen voor de vierjarige kunst- en cultuurplannen gepubliceerd (2021-2024). We besteden aandacht aan enkele gemeenten en provincies, met name aan dat deel dat betrekking heeft op beeldende kunst. In de vorige edities kwamen Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Groningen aan bod. Dit keer Utrecht en…

 • BNG Erfgoedprijs

  Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid: de BNG Bank Erfgoedprijs. De prijs is een stimulans voor uitstekend erfgoedbeleid. De gemeente Noordenveld won de prijs dit jaar en ontving een geldprijs van € 25.000. De jury onderzocht hoe de genomineerden…

 • Steun voor Brabantse kunst

  Negentien Brabantse cultuurinstellingen krijgen steun van Noord-Brabant uit de gelden die bestemd zijn voor Coronasteun. In totaal wordt 1,3 miljoen euro aan provinciale subsidie gegeven.

 • Noord-Holland investeert in cultuur

  De provincie Noord-Holland maakte begin oktober bekend 100 miljoen euro beschikbaar te stellen om de economische en maatschappelijke effecten van de van coronacrisis te verzachten. Een deel daarvan gaat naar de cultuursector.

 • Gemeentelijke kunst- en cultuuradviezen

  In veel gemeenten zijn in het afgelopen voorjaar de adviezen voor de vierjarige kunst- en cultuurplannen gepubliceerd (2021-2024). In deze en komende edities van BK-informatie zullen we van enkele gemeenten het deel dat betrekking heeft op beeldende kunstinstellingen beschrijven. In de vorige editie bespraken we Rotterdam en Den Haag, deze keer Amsterdam en Groningen.

 • De staat van cultuur in Noord-Brabant

  De staat van cultuur in Noord-Brabant

  Half juni werd Waarde van Cultuur 2020 gepubliceerd. De monitor beschrijft op basis van feiten en cijfers actuele trends en ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector en is het vervolg op Waarde van cultuur 2018.

nl_NL_formalDutch