Subsidieronde 2025-2028 onder zelfde voorwaarden

  • beleid & politiek

Er komt een relatief eenvoudige aanvraagronde voor de rijkscultuursubsidies voor de periode 2025-2028.

S S S

Na overleg met onder meer de Raad voor Cultuur, vertegenwoordigers van het veld en andere overheden, heeft Uslu besloten om een aanvraagronde te doen voor zowel de BIS als de Rijkscultuurfondsen, waarbij de voorwaarden en criteria grotendeels dezelfde blijven.

Het verlengen van de bestaande cultuurplanperiode stuitte op juridische grenzen. Met de Raad voor Cultuur wil ze kijken naar vereenvoudiging van de procedure, wat moet zorgen voor minder administratieve lasten bij de instellingen, terwijl er ook ruimte blijft voor nieuwkomers. Een verruiming van het beschikbare budget van 25 miljoen euro per jaar, zal ook in de periode 2025-2028 gelden zodat meer aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Staatssecretaris Uslu wil het bestel kritisch tegen het licht houden, verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de Raad voor Cultuur, die al verschillende deeladviezen over het bestel heeft aangeboden. Daarnaast wordt de sector zelf ook nauw betrokken bij de plannen, net als andere overheden.

Belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector Kunsten ’92 sprak haar zorgen uit over het voornemen van de staatssecretaris nog te wachten met hervormingen: “Culturele instellingen, kunstenaars en werkenden in de culturele en creatieve sector hebben te maken met buitengewone uitdagingen. De nasleep van de coronacrisis, de stijgende energieprijzen, hoge inflatie en vraaguitval als gevolg van koopkrachtdaling vragen momenteel het uiterste van hun creativiteit, capaciteit en financiële weerbaarheid. De aankondiging van een nieuwe aanvraagronde door

Rijk en gemeenten betekent dat iedereen die voor een 4-jarige overheidsfinanciering in aanmerking wil komen, nieuwe plannen moet gaan ontwikkelen en helaas weer de concurrentie moet aangaan met collega’s. Het zet een bureaucratisch, langdurig en kostbaar proces van plannenschrijverij en beoordelingen in gang.”

  • Kunsten ’92 geeft ook een aantal aanbevelingen mee, waaronder:
  • Geef ruimte aan vernieuwing, flexibiliteit en maatschappelijke impact. Vermijd gedetailleerde prestatie-eisen. Het heeft weinig zin en realiteitswaarde om ver vooruit activiteiten te plannen of publieksaantallen te voorspellen. Accepteer een mate van onzekerheid.
  • Ga uit van de missie en het profiel van de aanvrager en gebruik deze als referentiekader voor de beoordeling van criteria. Leef je in, als beoordelaar, in de (artistieke) visie van de aanvrager.
  • Bied coulance als het gaat om de beoordeling van de prestaties over de afgelopen jaren. • Waarborg de toegankelijkheid van het aanbod.
  • Besteed aandacht aan fair practice, met name in de flexibele schil van organisaties. Waar de aanvraagronde vooral gaat over organisaties, moeten we ook kunstenaars een faire basis bieden.

Kunsten ’92 spreekt eveneens haar zorgen uit over de acute energiecrisis en inflatie: “De gevolgen van de energiecrisis zullen onherroepelijk hun weerslag hebben op het culturele klimaat en de culturele infrastructuur. Wij roepen u op om alert te blijven en de culturele en creatieve sector zoveel mogelijk ruimte te bieden, zodat deze zijn publieke taak zo goed mogelijk kan vervullen en zijn belangrijke maatschappelijke bijdrage kan blijven leveren”.

De gehele brief van Kunsten’92 kunt u downloaden via BKinformatie.nl

Meer Artikelen

ADVERTENTIES