Reactie Kunsten ’92 op hoofdlijnenakkoord

ico de redactie

 • beleid & politiek

Update 3 juni 2024
Onderstaand artikel werd geschreven op 22 mei. Daarom een kleine update hier op de website: inmiddels is er een landelijke actie tegen de verhoging van het btw-tarief en zijn er diverse petities die u kunt tekenen:

Teken hier de petitie
Vind hier informatie over landelijke actie

Onderstaand de punten van zorgen die Kunsten ’92 publiceerde op 16 mei:

– Het lage btw-tarief van 9% voor culturele goederen en dien-sten (met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie waar ook musea onder vallen) wordt afgeschaft en gaat naar 21%. Deze maatregel gaat vanaf 2026 in en zou de schatkist 953 miljoen opleveren.

– Een pakket van ‘taakstellende bezuinigingen’ oftewel bezui-nigingen die nog nader zullen worden uitgewerkt door een komend kabinet. Dit betreft onder andere:

  • Bezuiniging op de Nederlandse Publieke Omroep. Vanaf 2026 moet dit 100 miljoen opleveren.
  • Een algemene bezuiniging bij de ministeries op de subsidieposten van 1.000 miljoen, zoals het afschaffen van initiatieven rondom ‘gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap’.
  • Beperking van de giftenaftrek, hetgeen effect heeft op particuliere giften aan cultuur.
  • Het overhevelen van gelden van het Rijk naar gemeenten met een korting van 638 miljoen per 2026: de ‘SPUK-regeling’. Uit deze regeling worden initiatieven gefinancierd voor cultuurparticipatie, sport en bewegen, gezondheidsbevordering en de sociale basis.
  • Het wettelijk minimumloon wordt tóch niet verhoogd per 2025. Daarnaast wordt de werkloosheidswet (WW) hervormd. Deze wordt waarschijnlijk korter.
  • Specifiek voor zzp’ers: het verlagen van de MKB-winstvrijstelling naar 12,03% wordt teruggedraaid (dat is een investering van 93 miljoen) en de wet VBAR (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) wordt doorgezet.
  • Verhoging van de kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8%. Dit raakt de loterijen die geld aan cultuur geven.

– Tenslotte zijn er in het akkoord bezuinigingen aangekondigd op sectoren waarmee de culturele sector veel samenwerkt, bij voorbeeld wetenschap, internationalisering, bijstellingen in het onderwijs, programma’s als school en omgeving (met effect op cultuuronderwijs in de klas).

Lees hier de volledige reactie van Kunsten ’92 (dd 16 mei jl.)

nl_NL_formalDutch